Πολιτική Απορρήτου

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής και τους παρόντες όρους.

Η εταιρία YASHOE θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας που θα έρθουν σε γνώση της, λαμβάνοντας ταυτόχρονα κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να διαφυλάξει την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών. Συνεπώς, τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις αρμόδιες Αρχές. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών εκ μέρους της εταιρίας YASHOE θα λαμβάνει χώρα για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς ή ιστορικούς, καθώς και για λόγους βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της, προς τούτο δε ο χρήστης παρέχει τη συγκατάθεσή του, η οποία τεκμαίρεται ότι υφίσταται δια μόνης της χρήσης της ιστοσελίδας.

Όλα τα ενημερωτικά μηνύματα που αποστέλλονται συμφωνούν με τις γενικές διατάξεις περί προστασίας της προσωπικότητας  του Ελληνικού Δικαίου, αλλά και από τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 11 του Νόμου 3471/2006.Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνίας για τις ανάγκες αποστολής μη ζητηθεισών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ρυθμίζονται από τον Νόμο 2471/1997.Επιπρόσθετα, στην αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναφέρεται ευδιάκριτα και σαφώς η ταυτότητα του αποστολέα ή του προσώπου προς όφελος του οποίου αποστέλλεται το μήνυμα, καθώς επίσης και η έγκυρη διεύθυνση στην οποία ο αποδέκτης του μηνύματος μπορεί να ζητεί τον τερματισμό της επικοινωνίας.

Αν συμπεριλαμβάνεστε στη λίστα παραληπτών εσφαλμένα ή επιθυμείτε για οποιονδήποτε λόγο να διαγραφείτε από αυτήν, παρακαλούμε πολύ επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα της εταιρείας, τηλ 6947137257  ή αποστείλετε e- mail  στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@yashoe.gr. Παρόλα αυτά, ενδέχεται να έχουν ήδη προγραμματιστεί κάποιες αποστολές στις οποίες έχετε συμπεριληφθεί και από τις οποίες δεν είναι δυνατόν να αφαιρεθείτε. .

 

info@atwa.gr